WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Radiologia Komunikaty Informacja dot. narażenia na radon

Informacja dot. narażenia na radon

 
W związku z wejściem w życie z dniem 23.09.2019 r. art. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1593), Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, iż:

I. Wykonywanie działalności związanej z narażeniem polegającej na:

1) wykorzystaniu wód termalnych do produkcji energii,
2) wydobywaniu lub przerobie fosforytów, w tym produkcji fosforu, kwasu fosforowego lub nawozów fosforowych,
3) uzdatnianiu lub filtrowaniu wód podziemnych,
4) produkcji surówki z rudy żelaza,
5) pozyskiwaniu pierwiastków ziem rzadkich z monacytu,
6) produkcji cyny, ołowiu lub miedzi,
7) produkcji cyrkonu lub cyrkonii,
8) produkcji pigmentu TiO2,
9) eksploatacji elektrowni węglowych, w tym konserwacji kotłów,
10) produkcji cementu, w tym konserwacji pieców klinkierowych,
11) przerobie rudy niobu lub tantalu,
12) produkcji związków toru lub wytwarzaniu produktów zawierających tor,
13) wykonywaniu pracy w miejscach pracy, niepodlegających nadzorowi organów nadzoru górniczego, w których, mimo podjęcia działań zgodnie z zasadą optymalizacji, stężenie radonu wewnątrz pomieszczeń w tych miejscach pracy przekracza poziom odniesienia - w miejscach pracy wewnątrz pomieszczeń oraz pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi w wysokości 300 Bq/m3 (bekereli na metr sześcienny),
- wymaga powiadomienia w zakresie ochrony radiologicznej państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

II. Kierownicy jednostek organizacyjnych wykonujących w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy działalność związaną z narażeniem, której wykonywanie wymaga powiadomienia zgodnie z art. 4 ust. 1a ustawy zmienianej w art. 1, dokonają w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy takiego powiadomienia.

III. Powiadomienie o wykonywaniu działalności związanej z narażeniem, zawiera:

1) oznaczenie jednostki organizacyjnej dokonującej powiadomienia, jej siedzibę i adres;
2) w przypadku przedsiębiorców - numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile podmiot takie numery posiada;
3) określenie rodzaju, zakresu i miejsca wykonywania działalności objętej powiadomieniem, a także stężenia promieniotwórczego lub aktywności źródeł promieniowania jonizującego, z którymi będzie wykonywana działalność objęta powiadomieniem;
4) określenie zakładanego narażenia pracowników i osób z ogółu ludności w wyniku wykonywania działalności objętej powiadomieniem;
5) uzasadnienie podjęcia działalności objętej powiadomieniem oraz planowane metody monitoringu i optymalizacji narażenia;
6) określenie terminu rozpoczęcia wykonywania działalności objętej powiadomieniem;
7) informację o ilości, rodzaju, aktywności i stężeniu promieniotwórczym odpadów, które powstaną w wyniku wykonywania działalności związanej z narażeniem objętej powiadomieniem, zawierających substancje promieniotwórcze.

IV. W razie konieczności uzupełnienia powiadomienia państwowy wojewódzki inspektor sanitarny nakłada na powiadamiającego, w drodze postanowienia, obowiązek dokonania tego uzupełnienia w określonym terminie.

V. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wnosi sprzeciw w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli:

1) wykonywanie działalności związanej z narażeniem objętej powiadomieniem jest zabronione albo wymaga uzyskania zezwolenia albo dokonania zgłoszenia;
2) z treści powiadomienia wynika, że wykonywanie działalności związanej z narażeniem objętej powiadomieniem może naruszać wymagania ochrony radiologicznej wynikające z przepisów prawa;
3) powiadamiający nie uzupełnił powiadomienia w określonym terminie.

VI. Do wykonywania działalności związanej z narażeniem, o której mowa powyżej, można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia powiadomienia, państwowy wojewódzki inspektor sanitarny nie wniesie, w drodze decyzji administracyjnej, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w powiadomieniu terminu rozpoczęcia wykonywania działalności.

VII. Kierownicy jednostek wykonujących działalność, w której występują miejsca pracy:

1) zlokalizowane wewnątrz pomieszczeń na poziomie parteru lub piwnicy na terenach, na których średnioroczne stężenie promieniotwórcze radonu w powietrzu w znacznej liczbie budynków może przekroczyć poziom odniesienia - w miejscach pracy wewnątrz pomieszczeń oraz pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi w wysokości 300 Bq/m3 (bekereli na metr sześcienny),
2) pod ziemią,
3) związane z uzdatnianiem wód podziemnych na terenach, na których średnioroczne stężenie promieniotwórcze radonu w powietrzu w znacznej liczbie budynków może przekroczyć poziom odniesienia - w miejscach pracy wewnątrz pomieszczeń oraz pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi w wysokości 300 Bq/m3 (bekereli na metr sześcienny),
- zapewniają w tych miejscach pracy pomiar stężenia radonu lub stężenia energii potencjalnej alfa krótkożyciowych produktów rozpadu radonu.

VIII. Zbywca budynku, lokalu lub pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi oraz wynajmujący budynek, lokal lub pomieszczenie, przeznaczone na pobyt ludzi, przekazuje na żądanie nabywcy lub najemcy takiego budynku, lokalu lub pomieszczenia informację o wartości średniorocznego stężenia promieniotwórczego radonu w powietrzu odpowiednio w budynku, lokalu lub pomieszczeniu. Powyższego nie stosuje się do wynajmujących nieprowadzących działalności gospodarczej w zakresie wynajmu budynków, lokali lub pomieszczeń oraz do budynków, lokali i pomieszczeń oddanych do użytkowania przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

 

Jesteś tutaj: Start Radiologia Komunikaty Informacja dot. narażenia na radon