WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Radiologia Zadania

Zadania - Higiena Radiacyjna

Zadania Oddziału Higieny Radiacyjnej


Do zadań Oddziału Higieny Radiacyjnej należy:

  • kontrola medycznych pracowni rentgenowskich oraz źródeł pól elektromagnetycznych w zastosowaniach medycznych i pozamedycznych,
  • ocena warunków pracy i narażenia populacji w oparciu o przeprowadzone pomiary dozymetryczne wokół źródeł promieniowania jonizującego,
  • opracowywanie zezwoleń na uruchamianie i stosowanie aparatów rentgenowskich do celów medycznych oraz uruchamianie pracowni stosujących takie aparaty,
  • opracowywanie zgód na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych,
  • opracowywanie decyzji w związku z naruszeniem wymagań z zakresu ochrony radiologicznej,
  • ocena wyników pomiarów dawek indywidualnych osób zawodowo narażonych na promieniowanie jonizujące oraz prowadzenie postępowania wyjaśniającego w przypadku przekroczenia dawek granicznych promieniowania jonizującego i przy rozpoznawaniu chorób zawodowych, związanych z ekspozycją na promieniowanie jonizujące lub pole elektromagnetyczne,
  • opiniowanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej, w tym leczenia chorób nowotworowych przy użyciu produktów radiofarmaceutycznych,
  • opiniowanie dokumentacji projektowej nowopowstających lub modernizowanych Pracowni rentgenowskich w zakresie ochrony radiologicznej,
  • realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy Prawo atomowe i aktów wykonawczych związanych z wystąpieniem zdarzenia radiacyjnego na terenie województwa świętokrzyskiego,
  • prowadzenie Centralnej Bazy Urządzeń Radiologicznych na szczeblu wojewódzkim.
Jesteś tutaj: Start Radiologia Zadania